Activitats de Pagament

Inscriu-me
Recorda que si ja tens un nom d'usuari i una contrasenya has d'iniciar sessió per reservar una activitat.

Dades del Banc
Inscripció
No hi ha Cursos i escoles disponibles.
Notes
Condicions
La renovació del contracte es produirà de forma automàtica per idèntics períodes, fins a la finalització de l’activitat de la temporada en curs, excepte comunicació expressa del soci abans del dia 25 mitjançant escrit de sol·licitud de baixa presentada a la secretaria esportiva i/o al punt d’atenció al soci (la comunicació verbal al coordinador / monitor no tindrà cap efecte).

Quan la sol·licitud de baixa sigui:

Durant el període de inscripció i fins l’ inici de l’ activitat
1.- Per motius mèdics justificats (cal certificat mèdic), es realitzaran les devolucions menys un 10% sobre l’import de la inscripció abonat en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.
2.- Per baixa voluntària es realitzaran les devolucions menys un 20% l’import de la inscripció en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de plaça.

Un cop iniciada l’activitat.
El tràmit de la baixa comunicada abans del dia 25 tindrà efecte al mateix moment i no generarà cap altre rebut. Si la comunicació es posterior al dia 25 la baixa serà efectiva a finals del mes següent, no es realitzarà cap devolució.
No es generarà devolució de l’import de la quota d’inscripció.

Així mateix, L’ENTITAT es reserva el dret d’admissió del soci amb NIF en els termes legalment establerts.
En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer automatitzat del que és titular i responsable el Club Natació Terrassa, amb la finalitat de facilitar la relació que ens vincula amb vostè, en la seva qualitat de soci. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos en la citada llei, tot adreçant-se a l’oficina d’administració del Club.
Així mateix, el seu consentiment per tal que les seves dades personals puguin ser cedides a determinades entitats, amb les quals el Club Natació Terrassa ha arribat a acords preferencials, amb la finalitat única i exclusiva que puguin oferir-li productes i serveis en condicions especialment avantatjoses, en atenció a la seva condició de soci del Club. Els productes i serveis esmentats es concreten en els següents sectors: automoció, telecomunicacions, immobiliari, assegurances, viatges i millores per a la llar. En qualsevol moment, vostè podrà revocar el seu consentiment, sense efectes retroactius.

Els meus cursos i escoles